Default size 3894 704 470

Utveckla det interprofessionella teamarbetet i de nya funktionsenheterna Neuro 1 och Neuro 2

Projekt: Utveckla det interprofessionella teamarbetet i de nya funktionsenheterna Neuro 1 och Neuro 2 inom funktionsområde Fysioterapi - Karolinska Universitetssjukhuset

Två kliniker, arbetsterapikliniken och fysioterapikliniken, slogs i maj 2016 ihop till ett funktionsområde – funktion Hälsoprofessioner. Det medförde stora förändringar både på chef och medarbetarnivå vad gäller rutiner, arbetssätt, roller och förväntningar. Personal inom arbetsterapi och fysioterapi har tillsammans påbörjat arbetet med att skapa gemensamma rutiner och spelregler.

Det pågår en stor verksamhetsförändring på Karolinska Universitetssjukhuset där en ny verksamhetsmodell håller på att implementeras. Funktion Hälsoprofessioner började arbeta efter den nya verksamhetsmodellen i maj 2016. I och med detta slogs två tidigare kliniker (arbetsterapikliniken och fysioterapikliniken) samman till ett funktionsområde. Omorganiseringen förutsätter ett utökat samarbete mellan arbetsterapin och fysioterapin som en gemensam enhet som sträcker sig över två sajter. För att minimera de risker förändringen kan innebära i den psykosociala arbetsmiljön behöver vi skapa ett bra arbetsflöde med tydliga rutiner och en gemensam målsättning som stärker team- och professionsarbetet.

Personal inom arbetsterapi och fysioterapi behövde tillsammans utarbeta en plan för hur vi effektiviserar vårt arbete som gemensamt funktionsområde. För att genomföra detta behöver vi ökad kunskap om hur vi organiserar oss för att uppnå interprofessionellt teamarbete. Målet med ett stärkt teamarbete är att använda den interprofessionella kunskapen för att gemensamt arbeta för en bättre och mer jämlik vård för patienten.

Resultat

Vi valde att med hjälp av Feelgood arbeta med konceptet kring ”Effektiva team”, där syftet är att hjälpa organisationer att kartlägga och utveckla teamarbete genom ett strategiskt och systematiskt arbetssätt. Konceptet omfattar flertalet träffar med en teamledare och följer en väl utarbetad och evidensbaserad process.

Vi har påbörjat arbetet med att skapa gemensamma rutiner och spelregler. Vidare har det på båda sajterna startat gemensamma internutbildningar. Under året var planen att tillsätta en arbetsgrupp som skulle forma gemensamma verksamhetsnära mål. Detta blev tyvärr inte gjort och ligger istället som en plan för 2018.

Vi har genom satsningen getts möjlighet att under mer koncentrerad tid få ägna oss åt ämnet arbetsmiljö. Vi hade sannolikt inte nått samma djup i diskussionerna om vi inte hade fått möjligheten till tid och externt stöd.

Ansvarig Kontaktperson

Linda Nordstrand
linda.nordstrand@sll.se

Senaste Goda Exempel