Default size ml 04102015 544 93

Utrymmesbrist vid patientnära vård

Projekt: Automation vid sängförflyttning 

Arbetsmiljöverket beslutade 2012 att förbjuda Södertälje Sjukhus AB, vid ett löpande vite om 300 000 kr, placera sängar med patienter om det inte på båda långsidorna av sängen finns ett utrymme om minst 0,8 meter, som är fritt från väggar eller fast monterade föremål eller lösa föremål som är så otympliga att de inte lätt kan flyttas undan. Det beslutade vitet skulle betalas ut varje gång förbudet överträds, att förbudet ska gälla omedelbart och att arbetet inte får fortsätta utan att villkoren i förbudet uppfylls.

Uppdraget var att ta fram en ny typ av förvaringsmöbel som testats och godkänts av personal och bedömts som funktionsdugliga av flertalet tillfrågade patienter. Det ska även resultera i förslag på åtgärdsplaner, per berörd patientsal, som skulle leda till att undvika framtida vitesförelägganden beträffande utrymmesbrist vid patientnära vård i patientsalar. Lösningarna kan se olika ut för olika salar och kan bestå av, eller en kombination av, nya förvaringsmöbler, ombyggnationer, sängkonfigurationer och restriktioner på antal vårdplatser. Efter avslutat uppdrag skall underlag finnas för att kunna starta ett investeringsprojekt, med åtgärdsplanerna som bas, med mål att åtgärda berörda patientsalar för att möta gällande arbetsmiljökrav.

Södertälje sjukhus fick medel beviljade inom ramen för ”Arbetsmiljölyftet” och grundtanken var att försöka hitta ett sätt att skapa det nödvändiga utrymmet om 0,8 m vid behov med hjälp av någon sorts automatik. Två KTH-studenter gjorde sitt examensarbete i ämnet och tog under 2014 fram några olika lösningsförslag. Under arbetes gång visade sig sängautomation vara en kostsam, och i viss mån ohygienisk, metod och de riktade istället in sig på alternativa sätt att lösa problemet. Deras slutsats var att det i de flesta fallen går att skapa tillräckligt utrymme genom att ersätta väggfasta patientgarderober med någon ny typ av förvaringsmöbel.

Ansvarig Kontaktperson

Senaste Goda Exempel