Default size 3859 704 470

Utbildning i nya arbetssätt

Projekt: Utbildning i nya arbetssätt - Nya akuten, Södersjukhuset AB

Arbetssätten på akuten har förändrats samtidigt som bygget av en ny akutmottagning på Södersjukhuset pågår. För att säkerställa det nya arbetssättet har utbildning av medarbetarna genomförts och för att omsätta kunskaperna i praktiken har nu även simuleringsträning införts.

När Karolinska Solnas akutmottagning övergår i intensivakut kommer fler patienter att slussas till Södersjukhusets akutmottagning, som redan är underdimensionerad. En ny akutmottagning byggs nu, anpassad för moderna flöden. Parallellt med planeringen av den nya akutmottagningen har arbetssätten på akuten setts över och förändrats.

Ett personcentrerat arbetssätt i interprofessionella team/moduler har införts med en långsiktigt hållbar arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet som mål. Varje modul har dedikerade bedömningsrum, övervakningsbås, väntrum och gemensam team-yta. Modulen bemannas av två vårdlag och ett flödeslag.

Utbildning i det nya arbetssättet har skett kontinuerligt för medarbetarna, men forskning från teamträning inom hälso- och sjukvården har visat vikten av simulering för att de nya kunskaperna ska omsättas i praktiken. Syftet med teamträning är inte enbart att säkerställa det nya arbetssättet, utan också öka patientperspektivet och personcentreringen.

Simuleringsövningen innebär att medarbetarna turas om att spela patientrollen och får på så sätt uppleva situationen och bemötandet från patientens perspektiv. Vi tränar på att sluta ”prata över huvudet” på patienten och börja kommunicera med alla närvarande på ett sätt som involverar patienten.

Tretton personer utbildades till instruktörer och en webbutbildning utarbetades. Innan träningstillfället ska en godkänd webbutbildning ha genomförts. Träningstillfället utgörs av simulering/rollövning med direkt återkoppling av instruktör.

Genomförandet har skett enligt plan fram till våren 2017. Då lades den planerade rollövningen om till teamdiskussioner, på grund av att läkare motsatte sig rollspel. Bristfällig närvaro av läkare bidrog också till svårigheter att genomföra simulering/rollspel.

Att förändra arbetssätt och kultur på en arbetsplats är svårt och kräver lång tid. Projektet har kommit en bit på vägen, men det återstår en lång process för att inte falla tillbaka i gamla arbetssätt.Foto: Södersjukhuset AB

Senaste Goda Exempel