Default size depositphotos 158197092 m 2015

Förbättrad kommunikation ger bättre arbetsklimat

Projekt: Stärka gruppen administrativ service i dess förbättringsarbete med kommunikation, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset 

Genom en bättre kommunikation och ökad teamkänsla har administraiv service på Sachska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset förbättrat arbetsklimatet som nu upplevs som mer öppet av medarbetarna.

Framtidens hälso- och sjukvård ställer krav på ökat samarbete. För att kunna arbeta optimalt, leverera i rätt tid och med hög kvalitet, för att bibehålla patientsäkerheten och ge administrativt stöd till verksamheten har verksamhetsområdet för administrativ service på Sachska genomfört en utbildning, ”Kommunikativ framgång”, med syftet att stärka gruppen och öka den kommunikativa förmågan som ett led i förberedelsen för nya patientgrupper och förändrade arbetssätt.

Resultat visar att alla medarbetare har varit nöjda med utbildningen och tycker att den varit givande. Medarbetarenkäten visar på bättre siffror avseende öppet klimat och satsningen har bidragit till de förbättrade siffrorna. En effekt av utbildningen har varit att det har blivit naturligt att diskutera kommunikation, inte bara under utbildning och på arbetsplatsträffar utan även på raster och under fika. Även förståelsen för att vi är olika är en viktig lärdom.

Genomförande:

Syftet med utbildningen var att ge medarbetarna bättre verktyg för att kommunicera med varandra utan missförstånd samt stärka teamkänslan. Kommunikation har varit tema för sektionen under hela året och har varit en punkt på arbetsplatsträffar där medarbetarna har fått diskutera situationer och ämnen utifrån temat. Totalt genomfördes 2 halvdagsseminarium och 5 utbildningstillfällen. En arbetsgrupp bestående av chef, skyddsombud och utvecklingsledare var involverade i planering av utbildning och efterföljande aktiviteter på arbetsplatsträffar. Alla medarbetare har varit involverade i att planera kommunikationstema till nästkommande arbetsplatsträff. Kommunikation var även temat på planeringsdagarna där gruppövningar genomfördes.

 

Ansvarig Kontaktperson

Jaana Ingeson
Jaana.ingeson@sll.se

Johan Lidemark
Johan.lidemark@sll.se

Senaste goda exempel