Default size 3892 704 397

Schemaplanering där rotation, arbetstider och den psykosociala arbetsmiljön står i fokus

Projekt: Schemaplanering där rotation, arbetstider och den psykosociala arbetsmiljön ska stå i fokus - Danderyds sjukhus AB

Infektionskliniken planerar att utöka vårdplatserna till det dubbla under 2018. I samband med detta måste man rotera medarbetarna mellan de tre nya vårdavdelningarna. Förändringar i arbetssätt och arbetstid kräver fler erfarna medarbetare vid varje pass då möjligheten att hjälpa varandra försvåras. Detta kan leda till försämrad patientsäkerhet och ökad psykosocial påfrestning för medarbetarna.

Genom dialog och enkäter till medarbetarna utarbetades ett antal åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön för att möjliggöra introduktion av nya medarbetare till verksamheten parallellt med utökningen av vårdplatser.

Resultat

En ny schemamodell


  • Utgick ifrån rotation med 32-timmars arbetsvecka.

  • Dessvärre kunde inte denna införas då annan verksamhet i Stockholms läns landsting infört detta som pilot och fler projekt därför inte godkändes av ledningen.

Spegling


  • Vi införde eftermiddagsspeglingar då medarbetarna hade svårt att lämna arbetet. Under speglingarna deltar vårdpersonalen som arbetat dagpasset, där tid för reflektion och konstruktiv feedback finns.

  • En mall utformades som stöd för detta.

Rotation och kompetens


  • Medarbetarna önskade rotera mellan avdelningarna. Detta innebar att man fick se över allas kompetens så att den var likvärdig vid varje schemaperiod mellan avdelningarna.

Inrättade nya roller


  • Eftersom verksamheten utökas är det angeläget att omhänderta och introducera ett stort antal nya medarbetare. För att underlätta detta infördes tre KLAS (klinisk ledningsansvarig sjuksköterska) och tre AKU (avdelningsansvariga undersköterskor)

Kommunikation


  • Kommunikationsbehovet var stort och ej samlat, därför infördes en app.

  • I appen kan medarbetarna hitta all information om såväl utbildningar, passbyten, kvalitetsgrupper med mera.

  • Appen kan pausas under ledighet och semester vilket upplevs som positivt ur arbetsmiljösynpunkt.

Ansvarig Kontaktperson

Emma Jansson
emma.c.jansson@sll.se

Senaste Goda Exempel