Optimala mottagningar

Projekt: Medarbetarnas planering av optimala barnläkarmottagningar med fokus på arbetsmiljö och samarbete med NKS 

Projektet Optimala mottagningar avsåg att förbättra våra åtta BUMM ( barn – och ungdomsmedicinska mottagningar inklusive psykologgruppen för NP-utredningar och psykisk hälsa) inom Karolinska genom medarbetardelaktighet. Syftet var att bättre vara rustade för de förväntade större organisatoriska, psykosociala och lokalmässiga belastningar förväntades i samband med de stora förändringar inom sjukvården efter 2016, dvs framtidens sjukvård och inflyttning i NKS. 

En projektgrupp på tre personer arbetade med dessa frågor – en läkare på 15-20% och två sjuksköterskor på 50 % +50% under hela 2015 och första halvåret 2016. Cheferna var involverade via en styrgruppen i projektet. Projektledaren var själv fackligt ombud. Mottagningarna inkl psykologgruppen representerades genom en referensperson i en referensgrupp för kontinuerlig information, insamling av fler förslag och utvärdering av projektet. 

En enkät till all personal samlade information om tankar, oro och förslag inför de kommande förändringarna inom sjukvården. Det genomfördes fördjupande intervjuer med sjuksköterskor, sekreterare och läkare om specifika frågeställningar. Bl a inventerades läkarnas uppfattning om tidsbrist där olika aspekter av administrativ börda framlades. Från sjuksköterskasidan framkom särskilt aspekten av ojämn arbetsbörda beroende på ojämn läkarnärvaro på mottagningarna. Sekreterarnas förslag på bättre diktat bifogades. Genomgående förespråkades förstärkt administrativt stöd för att frigöra patienttid, dock särskilt i psykologgruppen.

Projektgruppen genomförde sju studiebesök på andra mottagningar för att finna nya idéer till förbättringar. Konkreta förslag följdes upp av projektgruppen för att möjliggöra genomförandet. Möten med sjukhusets subspecialister hölls för att utröna möjligheter till utökat samarbete angående patientgrupper och att subspecialister lokaliseras ute på BUMM. 

En sammanfattning av den insamlade informationen med förslag på förändringar inom fysisk och psykisk arbetsmiljö, logistiska och organisatoriska frågor lämnades ut till alla mottagningar och ledningsgruppen ovanför BUMMsektionen (BM2) samt divisionschefen. Under ett medarbetarmöte med hela BUMM presenterades projektsammanställningen och en enkät för utvärdering lämnades ut. (160525)

Implementering av förslagen påbörjades under projektets gång. Beslut om fortsatta implementering sker via cheferna framöver. Sammanställningens förslag blev till en katalog över olika aspekter för en god mottagning: den optimala mottagningen fungerar för patienterna bl a genom en god arbetsmiljö för personalen. Denna katalog kan användas av likande verksamheter inför planering av förbättringar. 

 

Ansvarig Kontaktperson

Senaste Goda Exempel