Default size 3908 704 744

Ökad arbetstillfredsställelse och förbättrad psykosocial arbetsmiljö genom införandet av personcentrerad vård

Projekt: Ökad arbetstillfredsställelse och förbättrad psykosocial arbetsmiljö genom införandet av personcentrerad vård, avdelning 51, VO Kardiologi - Södersjukhuset AB

Syftet med projektet var att förbättra den psykosociala arbetsmiljön och öka medarbetarnas arbetstillfredsställelse genom att omforma och utveckla arbetssätt så att ett personcentrerat förhållningssätt genomsyrar det dagliga arbetet. Studier visar att när man i en verksamhet arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt minskar sjuksköterskans stress i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Avdelningen hade redan påbörjat arbetet mot en mer personcentrerad vård. Sedan 2014 har bedside-rapportering varit en del av avdelnings arbetssätt. Dagpersonalen lämnar över till kvällspersonalen vid patientens sängplats för att öka patientens delaktighet och för att sätta ljus på personen bakom patientrollen. Som ett nästa steg mot personcentrerad vård, infördes 2016 ankomstsamtal med öppna frågor för att fånga patientens livsberättelse. Vidare efterfrågas och dokumenteras också patientens egna förväntningar på vårdtiden.

Resultat

I det här projektet har avdelningen, med stöd från Arbetsmiljölyftet arbetat för att ta detta arbetssätt ännu ett steg vidare och fördjupa det personcentrerade förhållningssättet. Ett arbetssätt där patientens egna resurser tillvaratas, där vården utformas efter patientens unika behov och där vi tillsammans gör en överenskommelse, dokumenterar och reviderar planen gemensamt med patienten.

Under året har ett antal utbildningstillfällen, workshoppar och planeringsdagar genomförts med teman som verbal- och icke verbal kommunikation, etik, samtalsmetodik, personcentrerat förhållningssätt och förväntningar på varandra i teamarbetet. Medarbetarna fick också göra en personlighetstest som utifrån fyra beteendemönster visar personens starka sidor och utmaningar i mötet och kommunikationen med andra. Vid det avslutande utbildningstillfället i slutet av året fick alla medarbetare skriva ett brev till sig själva där de gjorde upp en plan för hur de, utifrån årets utbildningsinsatser och lärdomar, själva ska bidra med att utveckla det personcentrerade förhållningssättet på avdelningen. De personliga målen kommer att följas upp under 2018.

Tyvärr lyckades vi inte inkludera läkargruppen i arbetet. Inledningsvis var vår intention att tillsammans med patienten skapa en tydlig målformulering för dennes vård och behandling. Detta fick vi delvis frångå då samtliga yrkeskategorier inte var med i denna plan. Men avdelningen har påbörjat arbetet att medvetandegöra och grunda ett personcentrerat förhållningssätt inom varje medarbetare, och en mer utvecklad etisk reflektion. Denna satsning har givit avdelningens medarbetare ökade förutsättningar och större mod att ändra på gamla kulturella- och hierarkiska mönster och verka för en maktförskjutning där patienten ses som en likvärdig teammedlem.

Ansvarig Kontaktperson

Eva Kristensen
eva.kristensen@sll.se

Senaste Goda Exempel