Default size 3860 704 470

Nya akuten: Flödesgruppernas samordning för att införa nya arbetssätt

Projekt: Nya akuten: Flödesgruppernas samordning för att införa nya arbetssätt - Södersjukhuset AB

Trycket på Södersjukhusets akutmottagning kommer att öka då fler akutpatienter slussas hit när Karolinska Solnas akutmottagning övergår i intensivakut. Bygget av en ny akutmottagning på Södersjukhuset (SÖS) pågår, anpassad för moderna flöden. Parallellt med planeringen av den nya akutmottagningen har arbetssätten setts över och förändrats.

Ett personcentrerat arbetssätt i interprofessionella team/moduler har införts med en långsiktigt hållbar arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet som mål. Varje modul har dedikerade bedömningsrum, övervakningsbås, väntrum och gemensam team-yta. Modulen bemannas av två vårdlag och ett flödeslag. Vårdlaget består av en läkare och en omvårdnadspersonal, som tillsammans träffar en ny patient och i en direkt följd genomför alla steg som ingår i patientens vårdplan. Flödeslaget leder arbetet i modulen och består av en senior läkare, en erfaren sjuksköterska och oftast en undersköterska, som stöttar där assistans krävs.

Förändringsarbetet har drivits inom tre multiprofessionella flödesgrupper, där detaljerna i arbetssättet fått växa fram genom medverkan av medarbetarna. Grupperna har haft fokus på olika patientflöden och kontinuerligt utvecklat arbetssättet enligt PDSA-cykeln (planera, utföra, studera, agera). Med lärdomar från mindre tester har vi gått vidare till större tester och fullskaletest innan den slutliga implementeringen beslutats av SÖS ledning. Införandet har genomförts i tre olika steg, först på vardagar kl. 8-21, sedan på vardagsnätter och sist på helgerna.

Arbetsmiljön har utvärderats under utvalda perioder med en enkät till alla medarbetare efter ett arbetspass. Det visar att alla yrkesgrupper uppfattar att det nya arbetssättet har förbättrat arbetsmiljön. Medarbetarna uppfattar i större utsträckning att arbetsmängden är rimlig, att man har tillräckligt med tid och man upplever att samarbetet har förbättrats.Foto: Södersjukhuset AB

Ansvarig Kontaktperson

Jenny Liu
jenny.liu@sll.se
Även delaktig i
Utbildning i nya arbetssätt

Senaste Goda Exempel