Default size ml 04102015 544 176

Minskad risk för direkta hot- och våldshandlingar

Projekt: Säkrare arbetsmiljö vid tvångsåtgärden avskiljning med extra vak 

En patient som uppvisar störande, aggressivt eller våldsamt beteende kan bli föremål för tvångsåtgärder enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), efter beslut av överläkare. En vanlig tvångsåtgärd är då avskiljning vilket betyder att patienten måste vistas i anvisat rum. Detta kombineras nästan alltid med extravak, som innebär att patienten inte får lämnas ensam och ständigt ska observeras. Att vistas i samma rum som en patient med sådant beteende innebär relativt höga risker i omvårdnadspersonalens arbetsmiljö, såväl i den akuta fasen som på längre sikt. Därför utförs uppgiften ofta av två personer. Detta tar resurser från andra arbetsuppgifter som omvårdnad av övriga patienter och annat avdelningsarbete, vilket kan leda till negativ stress samt illabefinnande och ohälsa hos medarbetarna.

Riskerna bidrar till illabefinnande och upplevd ohälsa vilket kan ge känslor av stress, oro, rädsla och ångest i olika grad. Detta kan leda till sjukskrivning. På sikt påverkas trivseln på arbetsplatsen och sammantaget finns risk att detta har negativ påverkan på de arbetsuppgifter som utförs. Således finns risk för att även vårdkvalitén och patientsäkerheten försämras till följd av dessa risker i arbetsmiljön för medarbetare som vistas i samma rum som en avskild patient som är aggressiv och våldsam.

Det gjordes en ombyggnation så att en avskild patient med särskilt hotfullt eller aggressivt beteende kan vistas i anvisat rum under ständig observation genom glasrutor och med hjälp av vidvinkelspeglar. Observera att det nya arbetssättet endast ska användas undantagsvis, i särskilda fall och efter individuell bedömning och beslut av överläkare.

Förändringen ger minskad arbetsbelastning för omvårdnadspersonalen genom minskad risk för direkta hot- och våldshandlingar, samt att arbetsuppgiften kan utföras av en person i taget. Detta gör att resurser frigörs för annat ordinarie omvårdnads- och avdelningsarbete vilket ger ökad kontinuitet. Följden blir att upplevelsen av negativ stress genom avbrott och störningar i arbetet minskar.

Ansvarig Kontaktperson

Ylva Samuelsson
ylva.samuelsson@sll.se

Senaste Goda Exempel