Default size sk rmklipp 2016 08 09 14.06.27

Medicinska sekreterare i Framtidens Hälso- och sjukvård

Projekt: Förändrade arbetsuppgifter för medicinska sekreterare 

Diktering med röststyrning/taligenkänning är på gång i Sverige och programvaror utvecklas och användningsområden inom sjukvården blir fler och fler. De första testerna har gjorts bland annat vid röntgenkliniker där anteckningarna är korta och terminologin begränsad, men efterhand har även andra kliniker och mottagningar infört systemet.

Projektet gick ut på att genom en förstudie inhämta kunskap om förändrade arbetssätt och ny teknik som kan påverka yrkesrollen för medicinska sekreterare i och med nya krav i framtidens hälso- och sjukvård. Syftet med studien är dels att minska oron och ovissheten i gruppen avseende framtida roll och funktion för medicinska sekreterare, dels att öka möjligheten att själv vara med och påverka sin situation.

Vår erfarenhet utifrån genomförda studiebesök, intervjuer och lästa tidningsartiklar är att rollen för medicinska sekreterare i samtliga fall utvecklats positivt. Vid intervjuer och samtal har framkommit att de flesta medicinska sekreterare tycker att de fått mer ansvar och att de arbetsuppgifter de utför är meningsfulla och utvecklande. I inget fall har man behövt avskeda medicinska sekreterare utan istället har de erbjudits kompetensutveckling och därmed kunna få andra, i många fall mer kvalificerade, arbetsuppgifter.

Vi upplever absolut att det finns en framtid för medicinska sekreterare och att det mer handlar om att vi själva måste ta till vara den kompetens vi har. Vi måste också vara öppna för att ta till oss nya arbetsuppgifter inom den egna organisationen och berätta vad vi är bra på. Genom att kommunicera med övriga yrkeskategorier och beskriva vad vi gör och vad vi kan göra för att effektivisera och förbättra administrativa rutiner kan vi slå oss in på nya områden. Genom våra studiebesök har vi kommit till insikt att arbetsuppgifterna för de medicinska sekreterarna skiljer sig mellan mottagningar och avdelningar som använder röststyrd diktering och dem som inte gör det, t.ex. vi här på akuten Södersjukhuset. 

Projekttid: 2014-09-01—2015-08-31

Poster: 2016-09-09Se projektets poster här

Ansvarig Kontaktperson

Senaste Goda Exempel