Default size 3903 704 470

Mätning av patientens vårdbehov

Projekt: Mätning av patientens vårdbehov: ARA - Automatisk ResursAnvisning - Södersjukhuset AB

Ur en ansträngd arbetsmiljö och frustationen över bristen på objektivitet i den dagliga diskussionen om patientens vårdbehov kontra bemanning, föddes idén. Att mäta vårdbehov automatiskt och utifrån patientens behov av vård planera det dagliga arbetet.

Arbetet som påbörjades 2015 med finansiering från Arbetsmiljölyftet och Innovationsfonden innebär att ta fram en mjukvara (nu döpt till ARA, Automatisk ResursAnvisning) som genom befintlig journalföring mäter vårdbehovet hos den enskilde patienten. Syftet med mjukvaran är att utifrån beräknat vårdbehov fördela resurser optimalt och där igenom främja arbetsmiljön. Målet med ARA är en fristående mjukvara som är oberoende av vilket journalsystem vården använder.

Ett stöd vid personalplanering

Med hjälp av ARA kan patienten redan från akuten placeras på den avdelning som har bäst möjlighet att tillgodose patientens vårdbehov. På avdelningsnivå kan ARA användas för att fördela patienter mellan vårdpersonal, utifrån patientbehovet. Detta, till skillnad mot idag, där antalet patienter ofta är styrande. För arbetsgivaren innebär ARA ett stöd vid personalplanering, för att kunna fördela resurser och fortlöpande bedöma när extra resurser behöver tas in. För medarbetarna underlättar ARA planeringen av arbete under ett arbetspass och patienterna kan då få rätt hjälp, i rätt tid, av rätt profession.

Användbart inom stora delar av slutenvården

Detta initiativ är utarbetat på Kardiologen och Ortopeden på Södersjukhuset (SÖS), men kommer att kunna användas inom all slutenvård på SÖS och inom stora delar av slutenvården inom Stockholms läns landsting, förutom inom intensivvården och vården av barn. Ett samarbete har påbörjats med Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus har också visat intresse.

Arbete pågår med att värdera de variabler/moment som utförs i vården under patientens vårdtid inom slutenvården, exempelvis ta blodprov, hjälpa patienten att duscha eller att administrera läkemedel. Vårdbehovet i ARA delas upp i omvårdnadsbehov och medicinskt vårdbehov. Fortfarande återstår en hel del IT-problem som måste lösas innan ARA kan börja användas i det dagliga arbetet.

Senaste Goda Exempel