Default size depositphotos 41626763 l 2015

Kompetenshöjning & teambyggande aktiviteter

Projekt: Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, Stockholm Södra Långbro park. Kompetenshöjning och teambyggande aktiviteter 

Verksamheten på ASIH Långbro park var tvungen att anpassa sig till förändrade förutsättningar. För att klara detta krävdes en större omorganisation. Medarbetare och chefer fick byta plats med varandra för att formera nya team. Dessutom behövde man bredda sig kompetensmässigt och ta del av den kompetens som redan fanns i verksamheten men som man i huvudsak inte har arbetat med tidigare. De nya teamen behövde få en verklig chans att växa ihop på ett positivt sätt genom intern kompetensutveckling, teambyggande aktiviteter och framtagande av gemensamma arbetssätt. 

Målen som sattes upp var:  1. Alla medarbetare ska kunna förstå och tillämpa de vanligaste arbetssätten för våra vanliga diagnoser och tillstånd
  2. De nya teamen ska arbeta fram och komma överens vilka arbetssätt som man vill arbeta efter.En inventering gjordes inför satsningen för att hitta de viktigaste fokusområdena.

Detta följdes upp genom att varje team sammanställde sina resultat från de olika teamdagarna. Enhetschefer och koordinatorer har tagit beslut om gemensam arbetsätt och plan för implementeringsarbetet. Det som vi är mest nöjda är att vår satsning med blandade team tack var denna satsning blev möjlig att genomföra på ett så positivt sätt.

Satsningen har gett en ökad kompetens hos alla både när det gäller de vanligaste diagnoserna med fokus på god palliativ vård. Satsningen har möjliggjort att man har lärt känna varandra och kunna bilda välfungerande team. De allra flesta medarbetare anger ökad kunskap om palliativ vård som något väldigt positivt.

Den ökade kunskapen har givit mindre oro inför kommande förändringar. 

Ansvarig Kontaktperson

Fredrik Sandlund
fredrik.sandlund@sll.se

Senaste Goda Exempel