Default size depositphotos 10182313 l 2015

Interprofessionellt samarbete

Projekt: Tvärprofessionellt samarbete och nya arbetssätt, Handkirurgi 

Vo Handkirurgi på Södersjukhuset är ensam regionklinik för specialiserad och högspecialiserad handkirurgi inom SLL och för den högspecialiserade handkirurgin i Sörmland och på Gotland. Från och med 2016 har kliniken även rikssjukvårdsuppdrag för skador på plexus brachialis. Den planerade om- och tillbyggnaden av Södersjukhuset påverkar hela verksamhetsområdet men framförallt berörs öppenvårdsenheten. Även organisationstillhörigheten har ändrats för vo Handkirurgi då kliniken blev en av de 7 enheter som ingår i vo Specialistvård. Ständiga förändringar och mindre justeringar av arbetsätt har präglat verksamheten de senaste åren. Dessa olika strukturella förändringar sätter ytterligare press på medarbetare och lokalytor vilket har lett till ett arbete med att se över och utveckla arbetsformer som ska förbättra arbetsmiljön och arbetet med patienterna.

Genomförande


 • De anställde en vikarie för att därmed kunna frikoppla nyckelpersoner som arbetade med de olika processerna.

 • De har flyttat in i nya lokaler och slagit samman de två enheterna som nu utgör öppenvården. Nu roterar medarbetarna på dagvården och mottagningen och de kan därmed utnyttja resurser där de behövs mest.

 • De har utvecklat samarbetsformer och infört olika forum för att stärka det interprofessionella samarbetet såsom en sk fyrklövergrupp och en förbättringsgrupp med representanter från enheterna.

 • De arbetar med processer och flöden för att se hur de bäst använder resurserna.

 • De har haft en studiedag för alla medarbetare då de arbetade med vision och arbetsmiljö såsom arbetssätt.

 • De har skickat ett antal medarbetare på den nationella patientsäkerhetskonferensen.

 • De fackliga företrädarna och skyddsombuden har varit delaktiga i arbetet och har löpande informerats om projektet på SAMS.

 

Resultat


 • Att flytten fysiskt och organisatoriskt blivit bra.

 • Gott samarbete mellan enheterna.

 • Rotation av sjuksköterskor möjliggör ökat resursutnyttjande.

 • Ökad samverkan.

 • Satsningen utvärderades kontinuerligt då de arbetade med olika processer och flöden. Arbetet med ständiga förbättringar fortsätter.

 • 2016 års medarbetarenkät visar tyvärr tecken på ökad stress hos delar av medarbetargruppen. Detta tror de beror på att de inte kunnat anställa vikarier i den utsträckning de velat pga ett pressat ekonomiskt läge.

 • De har medarbetare som slutat under året men svårt att värdera orsak till detta då de gått till privat verksamhet som erbjudit väsentligt högre löner.

 • Ökat de interprofessionella forumen såsom gemensamma APT, fyrklöver och förbättringsgrupp. Detta har förbättrat kommunikationen i förbättringsarbetet.

 • Minskad patientnära tid pga ökad administration, svårigheter med olika IT-system etc

 • Sjukfrånvaron har minskat med 0.5%

 • Ökad kunskap och medvetenhet hos medarbetarna i patientsäkerhet och effektivt flödesarbete

Ansvarig Kontaktperson

Senaste Goda Exempel