Införande av personcentrerad vård inom heldygnsvården

Projekt: Införande av personcentrerad vård inom heldygnsvården - Psykiatri sydväst, Stockholms läns sjukvårdsområde

I samband med flytt till ombyggda vårdavdelningar organiseras avdelningen i mindre arbetsteam som arbetar med färre patienter vilket ger förutsättningar att skapa en jämlik relation med patienten.

Projektet har två syften:


  • Patienten skall känna delaktighet i beslut om sin vård och behandling

  • Medarbetarna skall känna ökad arbetstillfredsställelse och mindre stress

Resultat

Efter en omfattande utbildningssatsning för samtliga medarbetare har generella arbetssätt formats med utgångspunkt på den personcentrerade vårdens centrala beståndsdelar:


  1. Berättelsen

  2. Partnerskap

  3. Dokumentation

De arbetssätt som är framtagna ska förklara och stötta patientens vårdprocess där den integrerade (tvärprofessionella) vårdplanen utgör grunden. Vårdplanen skall löpa som en röd tråd i vårdprocessen och utgöra ett pedagogiskt och levande verktyg. Här framgår också tydligt rollfördelningen och ansvar i teamet. Rutiner för framtagna arbetssätt är: teaminskrivning, rondsamtal och teamutskrivning. Rutinerna belyser teamets uppdrag och funktion enligt den personcentrerade vårdprocessen.

Vi är mest nöjda med de studiecirklar som genomfördes då vi fick träffa medarbetare över avdelningsgränserna inom sektionen. De positiva effekterna har gett en ökad samhörighet och enklare kommunikationsvägar. Projektet har öppnat upp för diskussioner som berör patientens ställning och makt i vården vilket har varit värdefullt för utvecklingen av personcentrerad vård. Arbetet kommer att fortsätta och införas vidare inom Psykiatri Sydväst öppenvård. De arbetssätt och rutiner som tagits fram inom ramen för detta projekt underlättar vid planering och genomförande.Foto: SLSO

Ansvarig Kontaktperson

Ida Stark
ida.stark@sll.se

Senaste Goda Exempel