Implementering av arbetsmodellen ”personcentrerad vård” inom heldygnsvården

Projekt: Implementering av arbetsmodellen "personcentrerad vård" inom heldygnsvården - Psykiatri Södra Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde

Två enheter som befann sig på Nacka sjukhus valdes ut för ett pilotprojekt att dra lärdomar ur innan implementering skulle fortsätta på övriga enheter. Projektgruppen på de två enheterna bestod av flera yrkeskategorier: läkare, sjuksköterskor, skötare, enhetschefer och BISAM (brukarinflytandesamordnare).

Före sommaren arbetade vi med övergripande mål, tidsplanering, tankar kring hur implementeringen skulle gå till, att se risker och olika förslag på åtgärder kring detta. Efter sommaren startade vi workshoppar för all personal och utifrån detta, samt projektgruppens tankar, valdes förbättringsområden som testades på de två enheterna.

Resultat

Vad medlemmarna i projektgruppen tar med sig:


 • Har lärt sig själv vad ”personcentrerad vård” (PCV) är för något

 • Det har blivit större än vad man trott från början. PCV är inte ett litet delprojekt utan innefattar i princip allting i vården.

 • Det personcentrerade arbetssättet behöver kopplas ihop med grundläggande etik samt strukturer och rutiner

 • Har lärt oss att driva projekt samt vikten av struktur och implementeringskunskap

 • Att det ständigt finns förbättringar vi kan göra och att utvecklingsarbete är en ständigt pågående process

 • Att inte göra för många förändringar på en gång. Att fokusera på en bit i taget

 • Att hitta sätt att involvera patienterna

 • Att återkommande gå tillbaka och återaktualisera saker

 • Att ha tålamod och ge mycket uppmuntran


  Foto: SLSOAnsvarig Kontaktperson

Kristina Lönegren
kristina.lonegren@sll.se

Susanne Hellström
susanne.hellstrom@sll.se

Senaste Goda Exempel