Default size sk rmklipp 2016 08 09 14.10.16

Handkirurgisk öppenvårdsenhet

Projekt: Handkirurgisk öppenvårdsenhet 

Den stora renovering och utökning som genomförts på Handkirurgens öppenvårdsenhet har medfört stora påfrestningar på all personal i (eller inom) verksamhetsområdet. Flera förtätningar och flyttar av olika enheter har tagit mycket energi samtidigt som förväntningarna varit att upprätthålla produktionen. Under ombyggnationen har lokalytorna för mottagning och rehabilitering minskats i storlek vilket har medfört svårigheter att bedriva en patientsäker vård och en optimal arbetsmiljö för personalen.

För att anpassa verksamheten till de nya lokalerna och de ändrade vårdprocesserna krävdes mycket tid och engagemang från medarbetarna på mottagning, rehabiliteringsavdelning och dagvårdsenhet i form av planering av lokaler, förändrade arbetssätt och flödesarbete. Genomförandet av byggprojektet har pågått i redan befintliga lokaler där vi samtidigt bedrivit patientarbete.

För kunna fortsätta bedriva patientsäker vård utan allt för stor påverkan på arbetsmiljön behövde medarbetarna ersättas med annan personal under tiden som de planerade projektet. För att åstadkomma en optimal öppenvårdsenhet, krävdes noggrann analys och arbete för att utifrån flöden, patientsäkerhet och arbetsmiljö svara upp mot framtidsplanen för hälso- och sjukvården inom SLL.

Tack vare arbetsmiljösatsningen har kliniken fått möjlighet att anordna fler planeringsdagar med bra externa föreläsare i syfte att stärka personalen i deras arbete för en bra arbetsmiljö under omställningen till framtidens hälso- och sjukvård. Att få möjlighet att avsätta personal för att ägna tid åt planering inför och under ombyggnationen genom att ta in vikarie har varit värdefullt. Det är viktigt att engagera medarbetare och skyddsombud för att skapa delaktighet i vårt arbete. Se projektets poster här

Ansvarig Kontaktperson

Senaste Goda Exempel