Default size sk%c3%a4rmklipp 2017 06 15 16.56.56

Framtidens vårdavdelning!

Projekt: Framtidens vårdavdelning 

Det pågår en omfattande ny- och ombyggnation av Södersjukhuset för att möta framtidens behov av akutsjukvård. Utformningen av nya lokaler skapar nya förutsättningar och ställer krav på att verksamheten anpassar processer och arbetssätt. Dessa stora förändringar påverkar alla medarbetare och därför har Internmedicin avdelning 82 tillsammans utformat en vårdorganisation som ger förutsättningar att bedriva högkvalitativ och säker vård i en god arbetsmiljö.

Uppdraget har handlat om att utforma, testa, utvärdera och införa nya arbetssätt i syfte att skapa en god arbetsmiljö och effektiva flöden med hög patientsäkerhet. I utformningen av nya arbetssätt har huvudprinciperna teamorientering (Teamet skapar värdet) och personcentrering (För patienten – med patienten) varit centrala.

De förändrade arbetssätt med fokus på teamarbete och hög grad av patientdelaktighet som implementerats under projektet har varit:


  • Prioriterad och personcentrerad rond

  • Gemensamt morgonmöte – pulsmöte för alla yrkeskategorier

  • Vårdplan

  • Bedsiderapporterin

Resultat

Under projekttiden 2014-2016 har de vårdrelaterade infektionerna minskat, den andel av patienterna som känner sig delaktiga i sin vård och behandling har ökat och personalomsättningen har minskat. Personalenkäten visar att en större andel bland medarbetarna anser att de har en rimlig arbetsbelastning efter projektets slut (79% 2016 jfr med 65% 2015). Dessutom visar mätningar en minskning från april 2015 till juni 2016 på andelen medarbetar som svarade att de ofta eller i viss mån tog med sig arbetet hem i tankarna så att det påverkade fritiden negativt. (2015 54% av medarbetarna och i juni 2016 10%).Läs slutrapporten här >>>

Ansvarig Kontaktperson

Marie Westberg
marie.westberg@sll.se

Senaste Goda Exempel