Framtidens gynekologiska verksamhet

Projekt: Kvinnokliniken rustar för framtiden 

Projektarbetet startade med att identifiera utvecklingsområden för ett optimalt samarbete inom den gynekologiska vårdkedjan samt utveckla vårdkedjor, vårdflöden och samarbetsformer inom den gynekologiska verksamheten. Arbetsgrupper bildades med medarbetare från alla enheter och personalgrupper.

 Uppdraget var att rusta för framtiden genom att:

- Identifiera utvecklingsområden för bättre samarbete inom vårdkedjan och mellan medarbetarna.

- Utveckla  vårdflöden samt samarbetsformer inom den gynekologiska verksamheten.

- Göra medarbetarna inom den gynekologiska sektionen delaktiga och utveckla deras förståelse för varandras roller och uppdrag.

- Göra medarbetare förtrogna med varje länk i vårdkedjan, vilket bidrar till en hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö.Under början av mars 2015 gjordes en baslinjemätning där medarbetarnas syn på arbetsmiljön efterfrågades. I och med mätningen kunde vi också samla in medarbetarnas synpunkter och önskemål. Därefter genomfördes en kartläggning utifrån baslinjemätningen.Parallellt med arbetsgruppernas arbete genomfördes under hösten 2015 flera föreläsningar inom arbetsmiljö, kommunikation, bemötande, patientsäkerhet samt en arbetsmiljökonferens. Utbildningsinsatser som kompetenshöjande seminarier för undersköterskor och regelbundna ”lära känna -möten” har genomförts. Projektet avslutades med en arbetsmiljökonferens i internatform. Projektet har medfört att personalen har fått lära känna varandra och varandras uppdrag bättre. Det har skapats engagemang, förståelse och ökad ”vi – känsla” inom kliniken. Arbetsbeskrivningar har utarbetats. Rapportering enligt det strukturerade kommunikationsverktyget SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation) har startat. Hospitering mellan avdelningarna har påbörjats. Ett gynekologisk ”bibliotek” för medarbetarna har byggts upp. Arbetsmiljöprojektet utvärderas dels i och med arbetsgrupperna och dels med en enkät under mars månad 2016. Vi känner oss tacksamma över att få möjligheten att driva arbetsmiljöprojektet, men även glada och nöjda då våra mål med projektet är uppfyllda mer än väl.

Ansvarig Kontaktperson

Senaste Goda Exempel