Default size depositphotos 2850714 xl 2015

Förnyade arbetssätt i samband med flytt till nya lokaler

Projekt: Arbetsmiljöfrågor under ombyggnationen, Sjukhusservice

Södersjukhuset bygger ny akut och operationsbyggnad. Ny- och ombyggnationen innebär stora förändringar i det dagliga arbetet samtidigt som verksamheten måste pågå i stort sett som vanligt. Medicintekniska avdelningen, Sjukhusservice arbetar med att upphandla, ankomstkontrollera, nyinstallera, serva och förflytta sjukhusets medicintekniska utrustning. De ska planera flytten och de nya lokalerna och även anpassa dessa utefter hur de kommer att arbeta gentemot den nya uppbyggnaden av akut och kirurgisk verksamhet. Utifrån dessa förutsättningar startades ett projekt med fokus på att bibehålla arbetsmiljön under ombyggnationen.

Genomförande

Avdelningen startade en intern projektgrupp som drev byggprojektet med hänsyn till arbetsmiljö och förstärkte stödet ut i organisationen. Satsningen med stöd av arbetsmiljölyftet innebar anställning av en timvikare som avlastade projektmedlemmarna med lättare arbetsmoment och administrativa arbetsuppgifter för att frigöra tid och resurs till arbetet med den psykosociala och fysiska arbetsmiljön under flytten.

Projektgruppen har:


  • tagit fram en tydlig aktivitetsplan med delmål och har fasta möten varannan vecka.

  • engagerat och informerat medarbetarna kontinuerligt. De har försökt upprätthålla den normala produktionen och samtidigt säkra arbetsmiljön på avdelningen. De har även börjat planera för nya arbetssätt och flöden i de nya lokalerna.

  • anställt två extra timvikarier.

Mål

Påfrestningar under en stor flytt som denna, med bibehållen stödfunktion till vårdverksamheterna, ökar risken för psykosociala påfrestningar och stress. Målet var minskad oro och osäkerhet, dvs så bra arbetsmiljö som möjligt under byggtiden och samtidigt kunna förbereda själva flytten i möten med den egna personalen.

Lärdomar

Tack vare arbetsmiljösatsningen har avdelningen fått möjlighet att stärka personalen i deras arbete för en bra arbetsmiljö under omställningen till framtidens hälso- och sjukvård. De har fått möjlighet att avsätta personal för att ägna tid åt planering inför och under ombyggnationen genom att ta in timvikarier vilket varit värdefullt för arbetsmiljön. Projektledaren har fått ägna mycket tid åt arbetsmiljön under bygget i de befintliga lokalerna och behövt vara på plats på byggområdet på grund av att upprepade avvikelser och incidenter.

Att tänka på


  • Vikten av att engagera medarbetare, skyddsombud och skapa delaktighet i förbättringsarbete.

  • Det tar tid att implementera större förändringar och få med alla medarbetare.

  • Att man inte kan påverka yttre omständigheter såsom byggprojektet och bör ha detta i åtanke från start.

  • Det är inte heller alltid rimligt att upprätthålla normal produktion i lokaler där det samtidigt pågår en ombyggnation.

Ansvarig Kontaktperson

Ajda Ahmadi
ajda.ahmadi@sll.se

Git Eliasson
git.eliasson@sll.se

Senaste Goda Exempel