Default size depositphotos 160748290 m 2015

Förenklad administration

Projekt: Logopedi Södra 

Förenklad administration vad gäller utredning, behandling och journalskrivning genom att skapa stödjande rutiner. Skapa ökad tydlighet i avgränsning av patientrelaterade uppgifter så att medarbetarna vet vad som förväntas och inte förväntas av dem. Erbjuda grupphandledning samt föreläsningar om mindfulness och motiverande samtal. 

Resultatet av genomförandet är bl.a. minskad personalomsättning, minskad korttidssjukfrånvaro, minskad andel långtidssjukskrivna samt färre nyinsjuknande medarbetare i stress/arbetsrelaterade sjukskrivningar. Projektet har genomförts i nära dialog med samverkansgrupperna i respektive verksamhet. Alla medarbetare har deltagit i alla projektets aktiviteter. 

Ansvarig Kontaktperson

Lars Flodin
Lars.Flodin@sll.se

Senaste goda exempel