Förbättrad arbetsmiljö för hantering av sterilt gods

Projekt: Förbättrad arbetsmiljö för hantering av sterilt gods 

Arbetsmiljösatsningen har inneburit att utreda möjligheten till att automatisera förrådshanteringen för enheten på Sterilteknik på Nya Karolinska Solna (NKS) och Nya Karolinska Huddinge (NKH). Driftssättningen av NKS hösten 2016 kommer att innebära ett förnyat arbetssätt för nuvarande enhet för Sterilteknik då all förrådshantering av sterilt material kommer centraliseras. Det förändrade arbetssättet innebär ett tyngre arbete för personalen på grund av utökad lagerhantering samt utökad verksamhet till dygnet runt för att kunna leverera sterilt material enligt just-in-time principen.

Volymökningen och därmed ökningen av antalet tunga lyft kommer innebära ökade arbetsmiljörisker. Målen med införandet av en automatiserad förrådslösning är att minimera antalet tunga och ej ergonomiska lyft, minska manuella transporter, öka effektivitet med avseende på lageryta och tid för hantering av vissa arbetsmoment, förbättra patientsäkerheten samt uppnå en förbättrad totalekonomi i lagerhantering. 

Resultatet av utredningen visar att föreslaget arbetskoncept, där förrådshanteringen är delvis automatiserad, kommer minska risker för arbetsskador. Detta främst då de materialtyper som identifierats som högrisk med avseende på hög vikt föreslås automatiseras, exempelvis hantering av galler, containrar och kundspecifika set. Förrådsytan kan med en automationslösning användas mer effektivt då hyllsektionen i robotcellen, där bl.a. galler, containrar och kundspecifika set lagerhålls, kan maximeras från golv till tak.

Givet att ett AGV-system införs kommer antalet manuella transporter av vagnar att minskas och därmed minska risk för arbetsskador för hantering av tungt material. Vidare kommer patientsäkerheten att öka då automatiseringen medför minskad risk för felaktiga manuella handhavanden. Patientsäkerheten skulle öka ytterligare om även packning utav galler skulle automatiseras (avgränsat från denna utredning). En automatiserad förrådslösning skulle även innebära ett minskat rekryteringsbehov. 

Ansvarig Kontaktperson

Senaste Goda Exempel