Default size ml 04102015 544 211

Ett hållbart arbetsliv för läkare genom möten, reflektion och lärande

Projekt: Ett hållbart arbetsliv för läkare i framtidens hälso- och sjukvård genom möten, reflektion och lärande 

Läkargruppen inom ANE/IVA-kliniken tar hand om svårt sjuka patienter som inte sällan svävar mellan liv och död. De tvingas ta snabba och ibland etiskt svåra beslut, utför riskmoment och utsätts för svåra händelser. Det fanns ingen tid för strukturerad reflektion och kollegor gav uttryck för stress och svårigheter att koppla bort arbetet vid hemgång.

Med hjälp av professionell handledning vill vi dela erfarenheter och lära av varandra för att minska den psykiska belastningen för den enskilde individen. Förhoppningen var att bidra till ökad öppenhet och bättre samarbete mellan läkarna på kliniken och därmed i förlängningen en bättre arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet.

I den årliga medarbetarenkäten har vi avsevärt bättre siffror 2015 mot 2014, som sannolikt kan härröra från denna satsning. Framför allt har gruppfrågorna ”Vi har möjlighet att reflektera över våra arbetssätt”, ”Vi är bra på att lära av varandra” samt ”Vi har ett öppet klimat” förbättrats i de tre olika enheterna för specialistläkare. Ett samlat resultat har kunnat redovisas för hela läkargruppen inom kliniken, inklusive ST- och underläkarna. Där har frågan ”reflektera över arbetssätt” stigit med 14 punkter och frågan om ”öppet klimat” stigit med 9 punkter. 

Ansvarig Kontaktperson

Anette Hein
anette.hein@ds.se

Elsa Stjernfält
elsa.stjernfalt@ds.se

Senaste Goda Exempel