Default size depositphotos 44263551 m 2015

En hälsosam arbetsmiljö för framtidens habilitering

Projekt: Habilitering & Hälsa. En hälsosam arbetsmiljö för framtidens habilitering 

Genom en extra arbetsmiljösatsning ska chefer och medarbetare få verktyg som gör att de känner trygghet i sin arbetssituation och kan bidra till ett positivt arbete under förändringsprocessen. Syftet är att uppnå och bibehålla en sund arbetsmiljö, behålla och attrahera kompetent personal och minska ohälsan. Syftet är även att satsa mer på samordning och kommunikation för att bidra till en bättre arbetsmiljö genom större känsla av delaktighet. 

Habilitering & Hälsas uppdrag och våra patienters krav och förväntningar har successivt förändrats. Framtidens Habilitering ska bidra till en mer jämlik och effektiv vård och innehåller fyra delprojekt, habiliteringsprogram, vårdprocesser, kompetensförsörjning och organisationsöversyn. Förändringsarbete innebär påfrestningar på arbetsmiljön och utgör stora utmaningar för verksamhetens chefer och medarbetare utöver det dagliga arbetet. Vi har därför satsat på insatser för att underlätta både ledar- och medarbetarskapet under tiden då förändringsarbetet pågår.

De insatser som planerats för projektet har genomförts. Det har handlat om planeringsdagar för chefer och hela enheter, kompetenshöjning och handledning i samband med nya arbetsuppgifter samt stöd av psykolog individuellt och i grupp. Från att tidigare ha arbetat med patienter med rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning, kom en ny målgrupp med autismspektrumdiagnoser till lokala habiliteringscenter barn (Hc). Arbetslagen på varje Hc organiserades i tre specialiserade team och behövde både kompetensutveckling och handledning i de nya arbetsuppgifterna vilket erbjudits och fortsatt pågår. Implementering av habiliteringsprogrammen pågår.

För att klara de stora förändringar som detta förändringsarbete inneburit har habiliteringscentrens chefer och medarbetare haft stöd av psykolog för bl.a. grupputveckling, teambuilding, stress- och konflikthantering, samarbetscoachning, handledning och friskvård. Alla chefer har dessutom fått utbildning i förändringskunskap och implementering. Som sista aktivitet för året anordnades en medarbetardag för att stärka teamkänsla och ge en gemensam plattform för fortsatt förbättrings arbete inom organisationen.

Målet med satsningen var att kunna ge chefer och medarbetare verktyg för att känna en trygghet i sin arbetssituation under förändringsprocessen och att kunna bidra till ett positivt förändringsarbete. Med hjälp av insatser från företagshälsovården har vi genomfört detta.

Att man genom arbetsmiljölyftet fått möjlighet att satsa stora resurser på preventiva insatser i samband med förändringsarbetet ses som den största vinsten i projektet.

En viktig faktor för det lyckade arbetet var samarbetet med kunskapscentret CES, centrum för epidemiologi och samhällsmedicin för att stötta chefer i implementeringsarbetet.

Ansvarig Kontaktperson

Senaste Goda Exempel