Default size depositphotos 91107464 m 2015

Att ge stöd vid existentiell kris

Projekt: Mer avancerad sjukvård i hemmet för att klara framtidens sjukvård 

Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, har fått ett utökat uppdrag i Framtidsplanen. En av arbetsmiljöpåfrestningarna inom ASIH är den psykologiska som det innebär att varje dag arbeta med senpalliativa patienter och att leda den sjuke och dess närstående genom förloppet. Satsningen innebär att ASIH Stockholm Södras sex tvärprofessionella team ska genomgå utbildning för ökad existentiell kompetens.

Utbildningssatsning i varje team om nio personer från olika professioner. Utbildningen är upplagd utifrån tre delar där först en utbildningsdel, efter det ett patient fall och sedan egen reflektion. Metoden är en validerad genom forskning är framtagen av Lisa Sand och bygger på att reflektion och handledning runt existentiella frågor är av stor vikt vid all vård men inte minst inom senpalliativ vård.

Kompetens är nyckel för att klara av detta arbete. Att få utbildning i existentiella frågor är av mycket stor vikt i dagens sjukvård. Vi ser idag mången personal som just uttrycker att detta är det som tär mest på dem och att det är det som bidra till en del utmattningsdepressioner. Att utveckla mogna team eller mogna palliativa team måste denna kunskap ligga i utbildningsplan. Utan reflektion så kommer personalen inte att orka.

Utbildningen används också idag för vidarutbildning för specialisering inom palliativ medicin. 

Ansvarig Kontaktperson

Liselotte Björk
Liselotte.bjork@sll.se

Senaste Goda Exempel